Regulamin

Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, a także warunki zawierania i rozwiazywania umów o świadczenie takich usług, w szczególności sprzedaży ubezpieczeń oraz tryb postepowania reklamacyjnego.

Regulamin udostępniony jest w serwisie www.znane-oc.pl, w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i drukowanie. Użytkownik korzystający z Serwisu, który chce skorzystać z usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu, musi zaakceptować Regulamin oraz przestrzegać zasad w nim zawartych, a w przypadku zakupu ubezpieczeń również Ogólne Warunki Ubezpieczenia wraz z Kartą Produktu.

Rozpoczęcie korzystania z usługi jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią Regulaminu, pełną akceptacją warunków Regulaminu oraz z zawarciem umowy o świadczenie tych Usług, bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.

Definicje

Polisa – dokument wystawiony przez Towarzystwo Ubezpieczeń zgodnie z przepisami prawa, potwierdzający zawarcie Umowy ubezpieczenia oraz określający szczegółowe dane jej dotyczące, w tym strony umowy, okres ubezpieczenia oraz przedmiot i zakres
ubezpieczenia.

Polityka Prywatności – zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników oraz przechowywania i ochrony informacji oraz działania plików cookies.

Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Serwis – serwis Znane-OC.pl dostępny pod adresem www.znane-oc.pl

Środki Komunikacji Elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiającej indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych pomiędzy systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczta elektroniczna.

System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą̨ urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą̨ właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego.

Ubezpieczający – podmiot będący stroną umowy ubezpieczenia zawieranej z ubezpieczycielem oraz zobowiązanym do zapłaty składki.

Ubezpieczony – podmiot objęty ochroną ubezpieczeniową na warunkach określonych w umowie oraz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Ubezpieczyciel – podmiot prowadzący, za zezwoleniem wydanym przez właściwy organ nadzoru działalność gospodarczą w zakresie ubezpieczeń.

Umowa Ubezpieczenia – umowa ubezpieczenia zawierana zgodnie z postanowieniami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i stosownych przepisów prawa, w której ubezpieczyciel zobowiązuje się spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić określoną składkę.

Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu znane-oc.pl

Usługodawca – podmiot świadczący usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisów.
internetowych.

Użytkownik – oznacza każdą̨ osobę̨, która korzysta z Serwisu zgodnie z Regulaminem.

Umowa

 1. Przedmiotem umowy („Umowa”) zawieranej między Znane-OC.pl a Użytkownikiem jest świadczenie Usług. Umowa zostaje zawarta w momencie akceptacji Regulaminu i trwa przez czas nieoznaczony, do momentu odstąpienia od Umowy albo rezygnacji z Usługi przez Użytkownika.
 2. Usługa świadczona w ramach Serwisu polega na zbieraniu informacji od osób zainteresowanych ofertą ubezpieczeniową i przekazywaniu tych informacji w celu zawarcia umowy ubezpieczenia, a po wyrażeniu zgody przez Użytkownika, również usługi marketingową porównywarek finansowych i porównywarek OC/AC.
 3. Użytkownik po wejściu na stronę znane-oc.pl wypełnia zamieszczony w Serwisie formularz elektroniczny („Formularz”), podając informacje o przedmiocie ubezpieczenia (np. o pojeździe) i podmiocie (np. właścicielach oraz głównych użytkownikach pojazdu), wymagane przez firmy ubezpieczeniowe do przedstawienia ofert ubezpieczenia.
 4. Przed przesłaniem informacji zawartych w Formularzu Użytkownik obowiązkowo potwierdza zapoznanie się i akceptację treści regulaminu  świadczenia usług.
 5. Użytkownik, zależnie od swojej woli, może zdecydować jaki wariant świadczonej Usługi go interesuje. Wybór wariantu uzależniony jest od informacji, które Użytkownik zdecydował się dobrowolnie udostępnić, wypełniając Formularz.
  1. Użytkownik uzupełnia komplet wymaganych przez firmy ubezpieczeniowe informacji w tym dane osobowe (imię, nazwisko, pesel) oraz pozostawia dane kontaktowe (telefon, e-mail),
  2. Użytkownik uzupełnia wymagane przez firmy ubezpieczeniowe informacje, ale rezygnuje z podania danych osobowych (imię, nazwisko, pesel) oraz pozostawia dane kontaktowe (telefon, e-mail),

Opis świadczenia Usługi:

Użytkownik na stronie Serwisu wprowadza do Formularza informacje o przedmiocie ubezpieczenia (np. pojeździe) i podmiocie (np. właścicielach oraz głównych użytkownikach pojazdu). Zakres wymaganych informacji jest uzależniony od rodzaju ubezpieczenia, jakim zainteresowany jest Użytkownik

 1. Wypełnienie Formularza jest bezpłatne dla Użytkownika oraz nie jest równoznaczne z zawarciem umowy ubezpieczeniowej, a także nie zobowiązuje Użytkownika do zawarcia takiej umowy.
 2. Przed przekazaniem informacji zgromadzonych na Formularzu agentowi Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z treścią Regulaminu
 3. Warunkiem skorzystania z Usługi jest zaznaczenie pól zgody, zamieszczonych pod Formularzem, które są niezbędne do świadczenia Usług. Zaznaczenie pól zgody nie jest obowiązkowe, ale jest niezbędne do świadczenia Usług.
 4. Dane osobowe lub kontaktowe Użytkownika są przekazywane do wybranego Towarzystwa Ubezpieczeniowego
 5. Znane-OC.pl nie zawiera umów ubezpieczeniowych ani nie działa w imieniu towarzystw ubezpieczeniowych, ani też w żaden inny sposób niż opisany w pkt. 2, nie uczestniczy w zawieraniu lub realizacji zawartych umów. Znane-OC.pl nie podejmuje jakichkolwiek dodatkowych działań mających pomóc w zawarciu umowy ubezpieczenia.

Postanowienia końcowe i reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące Usługi mogą być zgłaszane mailowo na adres: admin@znane-oc.pl w terminie 7 dni od dnia zdarzenia, uzasadniającego zgłoszenie reklamacji i muszą dotyczyć świadczenia Usługi. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres Użytkownika oraz dokładny opis przyczyny reklamacji.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Znane-OC.pl niezwłocznie, w kolejności wpływania, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Decyzja Znane-OC.pl w przedmiocie danej reklamacji jest ostateczna i wiążąca, i zostanie przesłana Użytkownikowi w odpowiedzi zwrotnej na ten sam adres e-mail, z którego została wysłana reklamacja.
 3. Powyższe postanowienia nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Użytkownika swoich praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Podstawą przetwarzania przez Znane-OC.pl danych osobowych jest wykonanie umowy, której przedmiotem jest świadczenie Usług.

 1. Administratorem danych osobowych zamieszczanych w formularzach jest Znane-OC.pl.
 2. Dane osobowe Użytkowników podawane w Formularzu przetwarzane są przez Znane-OC.pl wyłącznie w celu realizacji Usług. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Dane osobowe przekazane będą towarzystwom ubezpieczeniowym wybranym przez Użytkownika, w związku z zawarciem i realizacją Umowy – na podstawie zgody Użytkownika.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do świadczenia Usługi lub do czasu rozwiązania Umowy/rezygnacji z Usługi i/lub ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, a po tym okresie dla celów i przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 5. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do świadczenia usługi.
 7. Znane-OC.pl nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez osoby korzystające z Serwisu – danych osobowych osób trzecich. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją umów w Serwisie będą rozstrzygane polubownie.
 8. Znane-OC.pl, będąc administratorem powierzonych mu danych osobowych,  stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych, w szczególności w celu ochrony danych osobowych przed zagrożeniami podczas przekazywania danych oraz przed dostępem osób trzecich do tych danych.

Tematy

Oblicz składkę OC/AC

 • Znane-OC.pl – porównywarka OC

sponsorowane

Oceń! ⭐⭐⭐⭐⭐

Znane-OC.pl: kalkulator OC/AC online

Średnia ocena: 4.7/5 z 7497 Opinii o kalkulatorze OC/AC